นพ. ดำรงค์ ธนะชานันท์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2509
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2516
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2517
การศึกษาหลังปริญญา:
- Hospital for Special Surgery, New York, สหรัฐอเมริกา, 2514
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Joint Replacement Surgery (Hip, Knee, Shoulder, Elbow, Finger Joint)
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค