น.ท.นพ. เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2542
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา:
- Sport Medicine, Malmo Hospital, Lund University, สวีเดน, 2547
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Minimally Invasive Surgery TKA
- Computer Assistant Surgery TKA
- Hip/Knee Arthroplasty
- Knee/Shoulder Arthroplascopy
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค