นพ. เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล

Specialty: รังสีวิทยา, รังสีรักษา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
แพทย์ประจำบ้าน:
- Therapeutic Radiology and Oncology, คณะแพทย์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 - 2547
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีรักษา, ประเทศไทย, 2547
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Therapeutic Radiology and Oncology
- Brachytherapy
+ See More
Day Time Location
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค