นพ. เจษฎา อธิกคุณากร

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
การศึกษาหลังปริญญา:
- Upper GI Surgery, คณะศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรกฎาคม - ธันวาคม 2555
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Upper GI Surgery
- Esophageal Surgery
+ See More
Day Time Location
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค