ทพญ. ใจแจ่ม สุวรรณเวลา

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
- PhD. in Oral Biology, University of California, Los Angeles, สหรัฐอเมริกา, 2552
- Advanced Prosthodontics Residency Program, University of California, Los Angeles, สหรัฐอเมริกา, 2548-2552
วุฒิบัตร:
- สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, สหรัฐอเมริกา, 2010
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ทันตกรรมประดิษฐ์
- ทันตกรรมรากเทียม
- ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
+ See More
Day Time Location
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค