พญ. จันทรา เจณณวาสิน

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2512
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, สหรัฐอเมริกา, 2522
การศึกษาหลังปริญญา:
- Gynecologic, Pathology, Oncology, Johns Hopkins Hospital, Maryland, สหรัฐอเมริกา, 2517-2518
- Obstetricians and Gynecologists, The American College Obstetricians and Gynecologists, สหรัฐอเมริกา, 2531
+ See More
Day Time Location
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค