พญ. จตุพร ชยะกุลคีรี

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา:
- Breast Imaging, The University of North Carolina School of Medicine, NC, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551 - 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Breast Imaging
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค