นพ. เจษฎา สุวิกรม

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา:
- รังสีวิทยา, ภาควิชารังสีวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2545-2546
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค