พญ. จินธนา เกษมสุวรรณ

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู, การบำบัดความปวด
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2553
การศึกษาหลังปริญญา:
- การบำบัดความปวด, โรงพยาบาลศิริราช, 2553-2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Multidisciplinary Chronic Pain Management
+ See More
Day Time Location
Thu516:00 - 19:0016:0019:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
ศูนย์รักษาโรค