พญ. จิรภา แจ่มไพบูลย์

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
แพทย์ประจำบ้าน:
- เวชศาสตร์ฟื้นฟู, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 - 2554
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cardiac Rehabilitation
- Geriatric Rehabilitation
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค