นพ. คชินท์ วัฒนะวงษ์

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
- Craniofacial Surgery, 2549
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Cranio-Maxillofacial Surgery
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Eyelid Surgery, Face Lift, Abdominoplasty, Rhinoplasty, Neck lifts, Ear Surgery, Hand Surgery and Microsurgery, Head and Neck Cancer, Facial bone contouring, Orthognathic Surgery
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Sun108:00 - 15:0008:0015:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค