พญ. กมลวรรณ จึงมีโชค

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2536
การศึกษาหลังปริญญา:
- Computed Tomography/Magnetic Resomance Imaging, University of California, San Diego, สหรัฐอเมริกา, 2539-2540
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค