นพ. คณิน ไตรพิพิธสิริวัฒน์

Specialty: เวชศาสตร์ป้องกัน (คลีนิกสุขภาพพนักงาน)
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
วุฒิบัตร:
- สาขา Anti-Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Advanced TCM & Acupuncture and Moxibustion
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค