นพ. คณิต ออตยะกุล

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2542
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2546 - 2549
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2549
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Musculoskeletal Pain Management
- Acupuncture
- Shock Wave Therapy
+ See More
Day Time Location
Mon216:00 - 20:0016:0020:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Thu516:00 - 19:0016:0019:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
ศูนย์รักษาโรค