พญ. กาญจนา โชติเลอศักดิ์

Specialty: รังสีวิทยา, รังสีรักษา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
แพทย์ประจำบ้าน:
- รังสีรักษา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2535 - 2538
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีรักษา, ประเทศไทย, 2538
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค