พญ. กรรณิการ์ จักกะพาก

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2529
การศึกษาหลังปริญญา:
- Diagnostic Radiology, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529-2530
- Diagnostic Imaging (CT, MRI), University of Chicago, สหรัฐอเมริกา, 2530-2531
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค