นพ. กวิรัช ตันติวงษ์

Specialty: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา:
- Sexual Medicine and Neurourology, University of California, สหรัฐอเมริกา, 2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Erectile Dysfunction
+ See More
Day Time Location
Wed418:00 - 20:0018:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
ศูนย์รักษาโรค