ศ.นพ. เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

Specialty: อายุรศาสตร์, ไตวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2539
การศึกษาหลังปริญญา:
- Nephrology, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537-2539
- Transplant Nephrology, University of Texus, สหรัฐอเมริกา, 2541-2542
- Transplant Nephrology, University of Colorado Health Science Center, สหรัฐอเมริกา, 2542-2543
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การปลูกถ่ายไตและยากดภูมิคุ้มกันในการปลูกถ่ายอวัยวะ
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 19:0017:0019:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
ศูนย์รักษาโรค