ทพญ. ขนิษฐา กิจเจริญไชย

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมโรคเหงือก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548
วุฒิบัตร:
- สาขาปริทันตวิทยา, ประเทศไทย, 2554
+ See More
Day Time Location
Sun117:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค