นพ. กิดากร กิระนันทวัฒน์

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2553
การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2553
- Aesthetic breast surgery, Mississippi, USA, 2554
- Visiting Scholar in Aesthetic surgery, Plastic surgery, GA, USA, 2554
- Visiting Scholar in Aesthetic rhinoplasty, Cleveland, OH, USA, 2554
- Advance reconstructive microsurgery and lymphatic surgery, Taiwan, 2556
- Visiting Scholar in Facial plastic surgery, Seoul, Korea, 2557
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Plastic Surgery
- Aesthetic & Reconstruction
- Reconstructive microsurgery
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค