พญ. กิรดา ถิรวัฒนกุล

Specialty: เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546
แพทย์ประจำบ้าน:
- Family Medicine, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2549 - 2552
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Family Medicine
- Check up Clinic
+ See More
Day Time Location
Mon206:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Thu506:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Fri606:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Sat706:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Sun106:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
ศูนย์รักษาโรค