รศ.นพ. กิตติณัฐ กิจวิกัย

Specialty: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา:
- Endourology, Singapore General Hospital Postgraduate Medical Institute, ประเทศสิงคโปร์, ม.ค. - มี.ค. 2547
- Endourology and Laparoscopy, Academic Medical Center Univesity of Amsterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์, มิ.ย. 2548 - ม.ค. 2549
- Endourological and Laparoscopic Surgery, Vanderbilt University Medical Center, ประเทศสหรัฐอเมริกา, ก.พ. 2549 - พ.ค. 2550
- FACS (Fellow of American College of Surgeon), 2554
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, สาขาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Laparoscopic Surgery
- Stone Surgery
- Minimally Invasive Surgery
- Uro-Oncology (kidney cancer, prostate cancer and bladder cancer)
- Transplantation
- Laparoscopic and robotic surgery
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 19:0017:0019:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sat714:00 - 19:0014:0019:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
ศูนย์รักษาโรค