พญ. กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย

Specialty: รังสีวิทยา, รังสีรักษา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
แพทย์ประจำบ้าน:
- Radiation Oncology, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 - 2554
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2554
การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Oncology, Hononary Clinical Fellow, The Royal Mersden, ประเทศอังกฤษ, 2555 - 2556
- Research Fellow in Breast Service, Memorial Sloan-Kettering Center, New York, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557 - 2558
+ See More
Day Time Location
Wed416:00 - 20:0016:0020:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค