นพ. ก่อเกียรติ วิวิธมงคลไชย

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา:
- Diagnostic Imaging, National University Hospital, Singapore, 2544
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Musculoskeletal Imaging
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค