นพ. คมวิชช์ แก้วชัยเจริญกิจ

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2531
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cosmetic Plastic Surgery (Eyelids, Nose, Facelift, Chin, Breast, Liposuction, Body Contouring)
+ See More
Day Time Location
Mon208:30 - 12:0008:3012:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Wed408:30 - 12:0008:3012:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Thu508:30 - 12:0008:3012:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Sat708:30 - 12:0008:3012:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค