นพ. ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2538
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, 2549
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Peptic ulcer disease, GERD, IBS, Viral hepatitis
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sun113:00 - 20:0013:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค