พญ. กอสิริ พูลภิญโญ

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย, 2552
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2553 - 2556
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค