ศ.นพ. เกรียง ตั้งสง่า

Specialty: อายุรศาสตร์, ไตวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2520
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2533
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคความดันโลหิตสูง, โรคไต, ไตวาย
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 19:0017:0019:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Sun109:00 - 12:3009:0012:30Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
ศูนย์รักษาโรค