นพ. เกรียงไกร โสธรชัย

Specialty: เวชศาสตร์การบิน
เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน, ประเทศไทย, 2539
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา:
- หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบินจาก Brooks AFB USAF, Texas, USA, 2534
- เวชศาสตร์การบินทางทหาร จาก RAAF Australia, 2539
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Hypobaric Chamber จาก RAAF Australia, 2539
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Aviation Physiology
+ See More
Day Time Location
Sat706:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Sun106:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
ศูนย์รักษาโรค