นพ. เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย

Specialty: ประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Spinal Neurosurgery and Reconstructive Peripheral Nerve Surgery, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, สหรัฐอเมริกา, 2553-2554
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Full-endoscopic Operations of the Lumbar, Thoracic and Cervical Spine, St. Anna Hospital, Germany, Spine Institute, Bumrungrad International Hospital, Faculty of Science, Mahidol University, January 29-30, 2016
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Spine
- Minimally invasive surgery
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค