นพ. เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2539
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- ประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ออสเตรเลีย, 2544
- ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์, ออสเตรเลีย, 2545
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การรักษาผู้มีบุตรยาก : การฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก(ไอยูไอ),การปฏิสนธินอกร่างกาย (ไอวีเอฟ/อิ๊กซี่)
- การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก (พีจีดี)
- การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (เนื้องอกหรือซีสท์รังไข่, เนื้องอกมดลูก, ตั้งครรภ์นอกมดลูก, เอนโดเมทริโอซีส)
- วัยทอง
+ See More
Day Time Location
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค