ผศ.นพ. เกรียงไกร เอี่ยมสวัสดิกุล

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric Radiology, University of California San Francisco, สหรัฐอเมริกา, 2546-2548
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pediatric Radiology
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค