ผศ.นพ. กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

Specialty: เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลีนิก, ประเทศไทย, 2555
Other Certifications:
- Master of Public Health (M.P.H.), Harvard School of Public Health, Boston, MA, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2549
- Doctor of Philosophy (Ph.D.), Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2554
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Nephrology
- Transplantation
+ See More
Day Time Location
Sat707:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
ศูนย์รักษาโรค