พญ. ลดาวัลย์ นาควงษ์

Specialty: รังสีวิทยา, รังสีรักษา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีรักษา, ประเทศไทย, 2536
การศึกษาหลังปริญญา:
- Radiation Oncology, Techniche University, Munich, Germany, 2541
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Brachytherapy
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค