พญ. มณีรัตน์ ชยานุภัทร์กุล

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
อายุรศาสตร์, การปลูกถ่ายตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, Albert Einstein Medical Center, Philadelphia, PA, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555 - 2557
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2560
การศึกษาหลังปริญญา:
- Transplant Hepatology, Ichan School of Medicine, Mount Sinai, New York, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2560 - 2561
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Liver Transplantation and Long term care
- Hepatocellular carcinoma
- Viral hepatitis
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค