พญ. มะณี หวังวิญญูวิรัช

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2540
การศึกษาหลังปริญญา:
- Musculoskeletal imaging, University of California, Sandiego School of Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2549-2550
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค