นพ. มารุต จันทรา

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยวิกฤต
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2548
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขากุมารเวชศาตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2552
การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขาเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก, University of Florida College of Medicine, Gainesville, Florida, USA, 2013
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- เวชบำบัดวิกฤตในเด็ก
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค