ทพญ. มัทนา เกษตระทัต

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมผู้สูงอายุ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543
- PhD. in Dental Science, The University of British Columbia, Vancouver, Canada, 2551
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Geriatric Dentistry, The University of British Columbia, Vancouver, Canada, 2550-2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Geriatric Dentistry
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค