ศ.คลินิก พญ. มยุรี จิรภิญโญ

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2523 - 2526
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2526
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2548
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์คลินิก, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Menopause
- General Gynecology
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค