พญ. มนตร์รวี ทุมโฆสิต

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cardiovascular Imaging, Wake Forest University School of Medicine, North Carolina, สหรัฐอเมริกา, 2549-2550
แขนงที่สนใจเป็นพืเศษ:
- General Radiology
- Cardiovascular Imaging
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค