นพ. มณเฑียร ลือประไพ

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- Plastic and Reconstructive Surgery, University of Hawaii, John A. burns School of Medicine, สหรัฐอเมริกา, มกราคม - ธันวาคม 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Rhinoplasty
- Nasal reconstruction
+ See More
Day Time Location
Thu513:00 - 20:0013:0020:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค