พญ. มณฑินี แสงเทียน

Specialty: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Emergency Medical Services and Disaster Medicine, Medical College of Wisconsin, Wisconsin, USA, 2013-2014
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Basic Disaster Life Support, National Disaster Life Support Foundation and American Medical Association, 2008
- SALT Mass Casualty Triage Training, National Disaster Life Support Foundation, 2013
- Emergency Management of Radiation Accident Victims, The Oak Ridge Institute for Science and Education, U.S. Department of Energy, 2013
- Incident Command System for Healthcare Organizations, Emergency Management Institute, U.S. Department of Homeland Security, 2013
- Special Events Contingency Planning for Public Safety Agencies, Emergency Management Institute, U.S. Department of Homeland Security, 2014
+ See More
Day Time Location
Mon207:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Tue307:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Wed407:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Thu507:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Fri607:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Sat707:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Sun107:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
ศูนย์รักษาโรค