นพ. มังกร อภิรักษ์กานต์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
แพทย์ประจำบ้าน:
- General Radiology, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2554 - 2557
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2557
- อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท, ประเทศไทย, 2560
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Neurovascular Disease
- General Radiology
+ See More
Day Time Location
Mon200:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Tue300:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Wed400:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Thu500:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Fri600:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Sat700:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Sun100:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
ศูนย์รักษาโรค