พญ. ณหทัย ภัคธินันท์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2550
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2554
การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Fellowship in Reproductive, endocrinologist, infertility and microinvasive gynecological surgery, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2552-2554
- Research Fellowship in male infertility, Cleveland Clinic, Ohio, สหรัฐอเมริกา, 2556
- Research Fellowship in Reproductive Medicine, Cleveland IVF clinic, Obstratric and Gynecology Department, Ohio, สหรัฐอเมริกา, 2556-2557
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การรักษาผู้มีบุตรยาก
- การผ่าตัดส่องกล้อง
- กล้องส่องคุณภาพตัวอ่อน
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue309:00 - 14:0009:0014:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue314:00 - 16:0014:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu513:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri608:00 - 20:0008:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat709:00 - 16:0009:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค