พญ. นัยรัตน์ เหล่าประยูรศิริ

Specialty: เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
แพทย์ประจำบ้าน:
- Preventive Medicine, โรงพยาบาลศรีธัญญา, 2559 - 2560
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน, ประเทศไทย, 2560
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Petroleum and Offshore work
- Hyperbaric oxygen therapy
+ See More
Day Time Location
Mon206:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
ศูนย์รักษาโรค