พญ. นันทวัน สถิรลีลา

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2540
การศึกษาหลังปริญญา:
- Advance Body Imaging, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2547
- Body Intervention, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2548
- PET/CT, Wake Forest Babtist Medical Center, NC, สหรัฐอเมริกา, 2550
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค