พญ. นันธิศกานต์ จันทร์เพ็ญ

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
แพทย์ประจำบ้าน:
- รังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2551 - 2554
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2554
- อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว, ประเทศไทย, 2556
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Vascular Intervention
- Peripheral Artery Revascularization
+ See More
Day Time Location
Mon200:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Tue300:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Wed400:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Thu500:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Fri600:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Sat700:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Sun100:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
ศูนย์รักษาโรค