พญ. นฤมล แสงอรุณศิริ

Specialty: เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2526
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- สาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
+ See More
Day Time Location
Tue306:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Wed406:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Thu506:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Fri606:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Sat706:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
ศูนย์รักษาโรค