พญ. ณฤพร ชัยประกิจ

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
แพทย์ประจำบ้าน:
- เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2547 - 2550
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2550
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- หลักสูตรการฝังเข็ม, กรมแพทย์ทหารบก, 2558 - 2559
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Musculoskeletal pain
- Musculoskeletal ultrasonography
- Acupuncture
- Shock wave therapy
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
ศูนย์รักษาโรค