นพ. นที มั่นสกุล

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2536
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546
- สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- Endocrinology, Mayo Graduate Medicine Education, USA, 1999-2000
+ See More
Day Time Location
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
ศูนย์รักษาโรค